030 737 0615
Menu Sluiten

Huisregels en algemene voorwaarden

Huisregels
Algemeen
 • Meld je altijd aan bij binnenkomst
 • Stel je op de hoogte van onze algemene voorwaarden
 • Volg instructies van het personeel op
 • Geen glaswerk en serviesgoed buiten de bar
Boulder veilig en verantwoord
 • Het is verboden boven op de wanden en blokken te klimmen
 • Rennen, liggen of spelen op de matten is niet toegestaan
 • Houd voldoende afstand (1,50m) tot andere klimmers
 • Houd de val-zone van klimmers altijd vrij
 • Geen sieraden of andere voorwerpen op je lichaam
 • Geen alcohol toegestaan voor of tijdens het sporten
Houd het netjes
 • Geen pofzakken in de val-zone van boulders of op je rug
 • Gebruik pof met mate
 • Poets de grepen als je klaar bent met klimmen
 • Boulderen op blote voeten, sokken of buitenschoenen niet toegestaan
Voor jeugd en jongeren
 • 0 t/m 8 jaar: boulderen is niet toegestaan
 • 8 t/m 12 jaar boulderen alleen onder toezicht van volwassene
 • 13 jaar en ouder: je mag zelfstandig boulderen
ALGEMENE VOORWAARDEN 
Begripsomschrijving 
 1. ‘Boulderhal Sterk’ is de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt geëxploiteerd aan de Koningin Wilhelminalaan 4b te Utrecht en Schaverijstraat 52 te Utrecht.
 2. Bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven lokaliteit gebruik maken. Bezoekers dienen verplicht zich te hebben gemeld bij binnenkomst bij de ontvangstbalie, voordat zij gebruik mogen maken van de (sport)faciliteiten.
Artikel 1 | Toepassingsbereik
 1. De bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn of worden gesloten tussen Boulderhal Sterk en een bezoeker.
 2. De algemene voorwaarden, de huisregels en veiligheidsregels zijn van toepassing op elk bezoek en elke deelname van de actieve bezoeker aan de Boulderhal Sterk.
 3. Afwijkingen van de bezoekersvoorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
Artikel 2 | Veiligheid 
 1. Bezoekers verplicht zijn bij toetreding van de (sport)faciliteit zich op de hoogte te stellen van een akkoord te gaan met de veiligheidsregels, de huisregels en de algemene voorwaarden van Boulderhal Sterk welk zich bevinden bij de ontvangstbalie en in de directe nabijheid van de faciliteiten. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.
 2. Het in strijd handelen met de huisregels kan verwijdering uit het Boulderhal Sterk en/of het daarbij behorende terrein tot gevolg hebben. Er kan eveneens tot onmiddellijke intrekking van het lidmaatschap van Boulderhal Sterk overgegaan worden, zonder dat daarbij recht bestaat op restitutie van het toegangs- of lidmaatschapsgeld.
 3. Bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden sportfaciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen.
 4. Bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.
 5. De veiligheidsregels staan o.a. omschreven in de huisregels.
 6. Bezoeker neemt geheel op eigen risico deel aan de sportactiviteiten aangeboden door de Boulderhal.
 7. Bezoeker zorgt dat hij voldoende bekwaam is om gebruik te maken van de (sport)faciliteit. Bij onduidelijkheid verplicht de bezoeker zich te laten instrueren door een medewerker van boulderhal.
Artikel 3 | Toegang 
 1. Iedere bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de ontvangstbalie.
 2. Iedere bezoeker dient vòòr gebruikmaking van de (sport)faciliteiten bij de ontvangstbalie een toegangsbewijs te verkrijgen en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren en ontvangt desgewenst een kopie van het de huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden.
 3. Kinderen onder de 8 jaar hebben geen toegang tot sportfaciliteit en kunnen derhalve niet actief deelnemen aan sportactiviteiten bij Boulderhal Sterk.
 4. Bezoekers van 8 t/m 12 jaar hebben slechts toegang tot de sportfaciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker die zich bij aanvang bij de ontvangstbalie heeft gemeld.
 5. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 13 jaar.
 6. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.

7.Boulderhal Sterk is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekersduur te beperken.

Artikel 4 | Verwijdering en uitsluiting 
 1. Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Boulderhal Sterk niet houden aan de algemene voorwaarden en of veiligheidsvoorschriften en/of huisregels en/of zich zodanig gedragen dat daardoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd.
 2. Bij herhaling kan Boulderhal Sterk besluiten tot uitsluiting. De definitief verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden.
Artikel 5 | Aansprakelijkheid
 1. Boulderhal Sterk is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie.
 2. Evenmin is Boulderhal Sterk aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker als zij gebruik maken van de (sport)faciliteiten, terwijl zij hadden moeten beseffen dat dit gezien hun lichamelijk conditie onverantwoord was.
 3. Evenmin is Boulderhal Sterk aansprakelijk voor schade van of toegebracht door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen sportmaterialen.
 4. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemene voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Boulderhal Sterk.
 5. Personeelsleden van Boulderhal Sterk houden, behoudens in geval van instructie van bezoekers, beperkt toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Boulderhal Sterk beperkte aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.
 6. Boulderhal Sterk aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door Boulderhal Sterk geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan Boulderhal Sterk kan worden toegerekend.
 7. Boulderhal Sterk levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Boulderhal Sterk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.
 8. Indien Boulderhal Sterk op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Boulderhal Sterk is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Boulderhal Sterk niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van Boulderhal Sterk, is de aansprakelijkheid van Boulderhal Sterk beperkt tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.
 9. De bezoeker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door hem persoonlijk.
Artikel 6 | Toepasselijke Algemene Voorwaarden
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. Boulderhal Sterk is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap. 

Boulderhal Sterk, 1 juli 2023, Utrecht. 

 
KVK: 56572069|BTW: NL852192319B01