030 737 0615
Menu Sluiten

HUISREGLEMENT/VEILIGHEIDSREGELS

Boulderen is een leuke en uitdagende sport, maar niet één zonder risico’s. Wij bieden jou een boulderfaciliteit waar je veilig kan klimmen èn vallen. Jij blijft echter zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen bij het klimmen, vallen en afspringen. Doe niets waar je je niet veilig bij voelt. Om te zorgen dat iedereen veilig en verantwoord samen in Boulderhal Sterk kan sporten hanteren wij een huisreglement/veiligheidsregels en doen we een beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid. Wie gebruik wil maken van de door Boulderhal Sterk aangeboden (sport)faciliteiten stemt expliciet in met het huisreglement en de algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1 | Begripsomschrijving 

1. ‘Boulderhal Sterk vof’ is de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt geëxploiteerd aan 
de Koningin Wilhelminalaa 4b te Utrecht, statutair gevestigd te Utrecht. 


2. Bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn alle natuurlijke personen die van de 
omschreven lokaliteit gebruik maken. 


3. Bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn bezoekers die gebruik 
maken van de aangeboden (sport)faciliteiten op het adres Koningin Wilhelminalaan 4b. Bezoekers dienen verplicht zich te hebben gemeld bij binnenkomst bij de ontvangstbalie, voordat zij gebruik mogen maken van de (sport)faciliteiten. 


Artikel 2 | Veiligheid 

1. Bezoekers zijn verplicht vòòr gebruikmaking van de (sport)faciliteiten zich op de hoogte 
te stellen van het huisreglement en de algemene voorwaarden van Boulderhal Sterk welke zich bevinden bij de balie en in de directe nabijheid van de boulderfaciliteiten. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken. 


2. Het in strijd handelen met het huisreglement kan verwijdering uit het Boulderhal Sterk en/of het daarbij behorende terrein tot gevolg hebben. Er kan eveneens tot onmiddellijke intrekking van het lidmaatschap van Boulderhal Sterk overgegaan worden, zonder dat daarbij recht bestaat op restitutie van het toegangs- of lidmaatschapsgeld. 


3. Bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen. 


4. Bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen. 


5. De veiligheidsregels staan omschreven in het ‘huisreglement boulderen’. 


Artikel 3 | Toegang 

1. Iedere bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden (sport)faciliteiten meldt zich bij bij aanvang bij de balie en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren en ontvangt desgewenst een kopie van het de huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden. 


2. Iedere bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie. 


3. Kinderen onder de 8 jaar hebben geen toegang tot de matten en de boulderwanden en kunnen derhalve niet actief deelnemen aan sportactiviteiten bij Boulderhal Sterk . 


4. Actieve bezoekers van 8 tot 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker die zich bij aanvang bij de balie heeft gemeld. 


5. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar. 


6. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren. 


7.Boulderhal Sterk is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekersduur 
te beperken. 


Artikel 4 | Verwijdering en uitsluiting 

1. Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Boulderhal Sterk niet houden aan de 
algemene voorwaarden en of veiligheidsvoorschriften en/of huisreglement en/of zich zodanig gedragen dat daardoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd. 


2. Bij herhaling kan Boulderhal Sterk besluiten tot uitsluiting. De definitief verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden. 


Artikel 5 | Aansprakelijkheid


1. Boulderhal Sterk is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van 

diefstal of verlies in of rondom de accommodatie. [specifieke bepaling: Boulderhal Sterk is bij gebruik van de kluisjes niet aansprakelijk voor schade die de bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies uit de kluisjes.] 

2. Evenmin is Boulderhal Sterk aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die 
(mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker als zij gebruik maken van de (sport)faciliteiten, terwijl zij hadden moeten beseffen dat dit gezien hun lichamelijk conditie onverantwoord was. 


3. Evenmin is Boulderhal Sterk aansprakelijk voor schade van of toegebracht door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen. 


4. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemene voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Boulderhal Sterk . 


5. Personeelsleden van Boulderhal Sterk houden, behoudens in geval van instructie van bezoekers, beperkt toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Boulderhal Sterk beperkte aansprakelijkheid ter zake aanvaardt. 


6. Boulderhal Sterk aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door Boulderhal Sterk geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan Boulderhal Sterk kan worden toegerekend. 


7. Boulderhal Sterk levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Boulderhal Sterk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte. 


8. Indien Boulderhal Sterk op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Boulderhal Sterk is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Boulderhal Sterk niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van Boulderhal Sterk, is de aansprakelijkheid van Boulderhal Sterk beperkt tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.

9. De bezoeker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door 
hem persoonlijk. 


Artikel 6 | Toepasselijke Algemene Voorwaarden


1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. Boulderhal Sterk is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap. 

Boulderhal Sterk, 1 januari 2016, Utrecht.